Autoriteti Kosovar i Konkurrencës me përkrahjen e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë ka zhvilluar takime me Autoritetin e Konkurrencës të Italisë

Me përkahjen e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Europian në Kosovë përmes projektit të TAIEX-itAutoriteti Kosovar i Konkurencës viziton Autoritetin e Konkurencës të Italisë dhe gjatë qëndrimit atje merr eksperiencat e funksionimit të konkurencës në Itali si dhe praktikat e funksionimit të konkurencës në Bashkimin Evropian.

AutoritetiKosovar i Konkurrencës ka zhvilluar një takimedhe me kryetarin e Autoriteti të Italisë z. ANTONIO CATRICALà i cili ka premtuar mbështetje të parezervë përAutoritetin Kosovar të Konkurrencës.

Vizita_ne_Itali
 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...