Shfuqizimi i marrëveshjes gojore apo praktikave të bashkërenduara për shitjen e derivateve të naftës në rajonin e Gjilanit

Komisioni Kosovar i Konkurrencës, në procedurën administrative, me datën 07. 08. 2010 mori në shqyrtim fillimin e hetimeve për praktikën e bashkërenduar të caktimit të çmimit të derivateve të naftës.

Komisioni Kosovar i Konkurrencës pas shikimit dhe hetimeve që janë bërë në disa pompa të derivateve të naftës në rajonin e Gjilanit dhe seancës dëgjimore që u mbajt me pronarët gjegjësisht përfaqësuesit e pompave të derivateve të naftës, data 06 08 2010:

Shfuqizojmarrëveshjen gojore apo praktikat e bashkërenduara nga pronaret apo përfaqësuesit e pompave të derivateve të naftës shitjet me pakicë, për caktimin dhe nivelizimin e çmimit të derivateve të naftës.

Derivatet_Gjilan
 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...