Komunikatë për Media

"Komunikate për media,

Komisioni I Autoritetit Kosovar të Konkurrencës do të marr pjesë nga data 19 - 21 Tetor 2016 në sesionin e pesëmbëdhjetë të "intergovernmental Group of experts on competition law and policy" në Geneva, Switzerland, e organizuar nga United Nations Conference on Trade and Development.

Ky seminar do të mbahet në Pallatin e Shteteve në Gjenevë, ku do të marrin pjesë me qindra shtete të botës nder ato edhe Republika e Kosovës përkatësisht Autoriteti Kosovar IKonkurrencës me qellim të konsultimit dhe rishikimit të politikave dhe ligjit të konkurrencës.

Do të diskutohen dhe rishikohen këto çeshtje:

1. Egzaminimin e ndërlidhjes midis objektivave të politikave të konkurrencës dhe pronësisë intelektuale.
2. Përforcimin e politikave të konkurrences në sektorin e tregtisë me pakicë.
3. Ngritjen e sigurisë ligjore në relacion ndërmjet Autoriteteve të Konkurrencës dhe Gjykatave.
4. Përforcimin e kapaciteteve në sektorin private të cilat duhen të jenë në harmoni me politikat e konkurrences.

Njëherit do të bëhet studimi I dispozitave në grup I parimeve dhe rregullave të konkurrencës."

 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...