Vazhdim i konkursit

Vazhdohet afati i aplikimit edhe për 5 (pesë) ditë kalendarike vetëm për minoritetet të konkursit për pozitën “Asistent ekzekutiv” i shpallur me 06/08/2016.

Vazhdimi i konkursit bëhet nga data 21.08.2016 deri me datë 25.08.2016, në orën 16:00.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit të aplikimit nuk do të pranohen.

Aplikacionetmerren dhe dorëzohen në AKK, në ish-ndërtesën e Gjykatës Themelore të Prishtinës, Rr: “Zejnel Salihu” PN në intervalin kohor prej orës 09:00 deri në ora 16:00.

Për informata shtesë, mund të telefononi në numrat: 038 200 10 29 dhe 038 200 109 30.

 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...