KUADRI LIGJOR

 • 26 August 2016 RREGULLORE NR.1-2016 MBI KUSHTET DHE RREGULLAT E PERDORIMIT TE AUTOMJETEVE ZYRTARE

  Shkarko
 • 26 August 2016 RREGULLOREN E PUNES SE KOMISIONIT TE AUTORITETIT KOSOVAR TE KONKURRENCES

  Shkarko
 • 30 July 2014 Ligji Nr. 04/L-226 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-229 për Mbrojtjen e Konkurrencës

  Shkarko
 • 31 October 2012 UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 04-2012 Për Formën dhe Përmbajtjen e Legjitimacionit

  Shkarko
 • 31 October 2012 UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 05-2012 Për Kriteret dhe Kushtet për Caktimin e Marrëveshjeve me Vlerë të Vogël

  Shkarko
 • 31 October 2012 UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 06-2012 Për mënyrën e Paraqitjes së Kërkesës dhe Kriteret për Konstatimin e Përqendrimit të Ndërmarrjeve

  Shkarko
 • 31 October 2012 UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 07-2012 Mbi Kriteret për Lirimin ose Uljen e Masës Administrative

  Shkarko