Objektivat Strategjike

Objektivet strategjike të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës do të përqendrohen në këto pika.

  • organizimin dhe ngritjen e brendshme tëAutoritetit Kosovar të Konkurrencës
  • kompletimi me legjislacionin sekondar në fushën e konkurrencësnëpërputhje medirektivat Evropiane.
  • monitorimin dhe fillimin e procedurave investiguese për shkelësit e konkurrencës
  • avokimi, mbajtja e trajnimeve dhe njoftimet shtesë për Konkurrencën.

Identifikimi i përbashkët i fushave ku cenohet konkurrenca e lirë dhe ndërmarrja e masave për pengimin e saj.

 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...