Përqendrimet

Ligji për Konkurrencën nr.2004/36 nuk përfshinë pjesën e përqëndrimeve, tani është në përgaditje ligji i ri për mbrojtjen e Konkurrenës në të është e përfshirë fusha e përqëndrimeve.

Ligji i ri tani ka kaluar në diskutim tek komisionet përgjegjëse të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...