Autoritet Kosova za Konkurenciju - Konkurs za popunu ovih radnih mesta

Na osnovu člana 145, stav 2, Ustava Republike Kosova, u skladu sa članom 11 Zakona br. 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova, kao i članom 15. Uredbe br. 02/2010 o Procedurama za zapošljavanje u državnu službu, Autoritet Kosova za Konkurenciju, objavljuje sledeći:

Konkurs za popunu ovih radnih mesta

I. Radno mesto: Istrazni inspektor krsenja trzistne konkurencije


Broj pozicija: 6
Koeficienat: 8
Radno vreme: Puno
Dužnosti i odgovornosti:

Projektuje i nadzire realizaciju zadataka u sektoru, u skladu sa Zakon o Zaštiti konkurencije br. 03/L-229 datum: 07 Oktobar 2010,

 1. Nadgleda proces istrage kako bi se identifikovali zabranjeni sporazumi, kao i procena  sporazuma koji traže izuzeće od zabrane (horizontalne, vertikalne i licence u članu 5,6, i 7. zakona),
 2. Prikuplja, analizira i sastavlja informacije o svim pitanjima vezanim za zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu na jednu ili više preduzeća,
 3. Upravlja sektorom u predstavi studija o slučajevima koncentracije koji bi mogli narušiti konkurenciju na tržištu,
 4. Priprema i podnosi izvještaje kod pretpostavljenog o praksama koje zahtevaju izuzeće od zabrane,
 5. Izveštava periodično pretpostavljenog o radu sektora koji vodi,
 6. Učestvuje u radnim grupama osnovane po nalogu generalnog sekretara da nadgleda i istražuje opšte ili posebne tržištne  slučaje u anti-konkurentsku praksu,
 7. Učestvuje u istraživanju i drugih slucajeva tržišta u monopolskoj praksi zadate od strane pretpostavljenog,
 8. Je dužan da održi tajnost komercijalnih informacija, dobijene od preduzeća i javnih institucija, regulatornih tela, profesionalnih udruženja i drugih strana uključene ili ne u istragu,
 9. Obavlja i druge poslove koje nisu u suprotnosti sa zakonom, koje izdaje direktor uprave.

Kvalifikacije za ovu radno mesto:

 • Univerzitetska diploma iz ekonomije ili prava (dipl. pravnik ili dipl.ekonomista),
 • Tri godine iskustva u sličnom poslu,
 • Engleski jezik, prednost,
 • Da znaju MS Office i Interneta.

 

II. Radno mesto: Visi službenik za budžet i finansije


Broj pozicija: 1
Koeficienat: 8
Radno vreme: Puno
Dužnosti i odgovornosti:

 • Projektuje nacrt budžeta za naredne godine,
 • Uz prethodnu saglasnost pretpostavljenog upravlja i kontroliše budžet, inicira i predlaže konkretne mere za planiranje budžeta,
 • obavlja i druge poslove na zahtev pretpostavljenog.

Kvalifikacije za ovu radno mesto:

 • Univerzitetska diploma iz ekonomije (dipl. ekonomista),
 • Tri godine iskustva u sličnom poslu,
 • Engleski jezik, prednost,
 • Da znaju MS Office i Interneta

III. Radno mesto: Administrativni asistent


Broj pozicija: 1
koeficienat: 7
Radno vreme: Puno
Izveštava: Predsedniku AKK-a
Dužnosti i odgovornosti:

 • Prima dokumentaciju za Komisiju Autoriteta Kosova za Konkurenciju,
 • Vodi evidenciju o sastancima predsednika i članova Komisije AKK-a,
 • Prima pozive za predsednika i clanove  Komisije AKK-a,
 • Obavlja i druge poslove na zahtev njegovg pretpostavljenog.

Kvalifikacije za ovu radno mesto:

 • Univerzitetska diploma iz prava, ekonomije ili filologije,
 • Dve godine iskustva na sličnom poslu,
 • Engleski jezik potrebno,
 • Da znaju MS Office i Interneta,
 • Sposobnost da komunicira sa strankama kao i fleksibilnost u radu

Podizanje  i podnošenje aplikacija se vrsi u zgradi Skupštine Republike Kosova u Prištini.
Za detaljnije informacije možete kontaktirati tel: 038-200-10-931.

Konkurs će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja u novinama, odnosno do 26.oktobra 2011.

Kandidati koji uđu u uzi izbor za intervju, će biti obavešteni putem telefona i su obavezni da donesu svoje originalne dokumenate potrebnih za verifikaciju pre intervjua od strane komisije.

 

Concentrations

Dominant Position