KONKURS

Autoritet Kosova za Konkurenciju na osnovu Zakona o Civilnoj Službi Republike Kosovo, Br.03/L-149 i Pravilnika o regrutovanju u Civilnoj Službi Republike Kosovo, Br.02/2010 objavljuje:

KONKURS

za popunu sledecih slobodnih radnih mesta

I. Naziv radnog mesta: †Viši/a Pravni/a Službenik/-ca

Broj položaja: 1 (jedan)

Koeficijent: 8 (osam)

Kategorija funkcije: strucni nivo

Vrsta imenovanja: karijera

Radno vreme: puno radno vreme

Obaveze i odgovornost:

 • Priprema predlog za izmene i dopune zakonodavstva koje se odnosi na konkurenciju i državnu pomoc,
 • Priprema predlog za izmene i dopune pod zakonskih akata iz oblasti konkurencije i državne pomoci,
 • Priprema razne nacrte-dokumenata i drugih akata koji se odnose na tumacenje zakonskih propisa,
 • Pruža pravni savet o pitanjima koja se odnose na odgovornost Autoriteta shodno pravno valjanog zakonodavstva,
 • Zastupa Autoritet pri pravnim organima shodno ovlašcenjima datih od Komisije i
 • Sastavlja odluke, sporazume, memorandume i druga pravna akta koji se od njega zahtevaju.

Kvalifikacije za ovo radno mesto:

 • Diplomirani pravnik/ca †/ masters prava,
 • Tri (3) godine radnog iskustva u struku,
 • Znanje engleskog jezika je preporucljivo,
 • Sposobnost rada na kompjuteru – Word, Excel, Access, Outlook, Internet, itd.

II. Naziv radnog mesta: †Viši/a Službenik/-ca državne pomoci

Broj položaja : 5 (pet)

Koeficijent: 7 (sedam)

Kategorija funkcije: strucni nivo

Vrsta imenovanja: karijera

Radno vreme: puno radno vreme

Obaveze i odgovornosti:

 • Prima obaveštenja i analizira podatke u vezi pomoci,
 • Nadgleda sprovodenje državne pomoci,
 • Nadgleda sheme pomoci i individualne pomoci,
 • Priprema izveštaj ocenjivanja †državne pomoci,
 • Sastavlja godišnji izveštaj o nadgledanju sprovodenja †državne pomoci i
 • Priprema odluke Komisije.

Kvalifikacije za ovo radno mesto:

 • Pravni ili Ekonomski Fakultet,
 • Dve (2) godine radnog iskustva,
 • Znanje engleskog jezika je preporucljivo,
 • Sposobnost rada na kompjuteru – Word, Excel, Access, Outlook, Internet, itd.

Aplikacije se mogu podici i predati kod Autoriteta Kosova za Konkurenciju, u zgradi Skupštine Republike Kosovo u Prištini, u vremenskom intervalu od 09:00 do 15:00 casova.

Za detaljnije informacije možete se obratiti na tel.: 038-200-10-930.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, konkretno od: 10.07.2013 do: 24.07.2013. godine.

Kandidati, izabrani za uži izbor, ce se kontaktirati telefonom i dužni su sa sobom poneti †originalnu dokumentaciju za proveru pred komisijom za intervjuisanje.

Aplikaciji treba priložiti fotokopije sledecih dokumenata:

 • Licne karte,
 • Diplome fakulteta,
 • Dokaza o radnom iskustvu i
 • Preporuke i ostale dokaze koji se smatraju važnim za aplikaciju.

“Civilna Služba Kosova nudi ravnopravne mogucnosti zapošljavanja svim državljanima Kosova i rado ocekuje aplikacije od svih osoba muškog i ženskog roda svih zajednica na Kosovu“.

“Manjinske zajednice i pripadnici istih imaju pravo na pravedno i procentualno zastupanje u organima civilne službe centralne i lokalne javne administracije, kao što je navedeno u clanu 11, paragraf 3. Zakona †Br.03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosovo“.

 

KoncentraciJe

Dominantan položaJ