Konkurs

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mesta

††††††††††† Naziv radnog mesta:† Viši pravni službenik

Broj položaja: 1 (jedan)

Koeficijent: 8 (osam)

Kategorija funkcije: stručni nivo

Vrsta imenovanja: karijera†

Radno vreme: puno radno vreme

††††††††††† Obaveze i odgovornost:

- Zastupa Autoritet pri pravnim organima shodno ovlašćenjima datih od Komisije,

- Priprema predlog za izmene i dopune zakonodavstva koje se odnosi na konkurenciju i državnu pomoć,

- Priprema predlog za izmene i dopune pod zakonskih akata iz oblasti konkurencije i državne pomoći,

- Priprema razne nacrte-dokumenata i drugih akata koji se odnose na tumačenje zakonskih propisa,

- Pruža pravni savet o pitanjima koja se odnose na odgovornost Autoriteta shodno pravno valjanog zakonodavstva i

- Sastavlja odluke, sporazume, memorandume i druga pravna akta koji se od njega zahtevaju.

††††††††††† Kvalifikacije za ovo radno mesto:

- Diplomiran na Pravnom Fakultetu (prednost kandidati sa pravosudnom ispitu) i

- Tri (3) godine profesionalnog radnog iskustva.

††††††††††† Aplikaciji treba priložiti sledeća dokumenata:

- Diploma Pravnog Fakulteta (fotokopija),

- Lična karta (fotokopija),

- Dokazi o profesionalnom radnom iskustvu (fotokopija) i

- Izjave o penzijskom štednju od Trusta, radi dokaza profesionalnog radnog iskustva (original).

Aplikacije se mogu podići i predati kod AKK-a, u zgradi Skupštine Republike Kosova u Prištini, u vremenskom intervalu od 09:00 do 15:00 časova. Aplikacije se mogu preuzeti i sa web stranice AKK-a, ak.rks-gov.net Za detaljnije informacije možete se obratiti na tel.: 038-200-10-930.

††††††††††† Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici AKK-a, konkretno od: 22.01.2016 do: 05.02.2016 godine.

††††††††††† Kandidati izabrani za uži izbor, će se kontaktirati telefonom i dužni su sa sobom poneti† originalnu dokumentaciju za proveru pred komisijom za intervjuisanje.

††††††††††† "Civilna Služba Kosova nudi ravnopravne mogućnosti zapošljavanja svim državljanima Kosova i rado očekuje aplikacije od svih osoba muškog i ženskog roda svih zajednica na Kosovu".

††††††††††† "Manjinske zajednice i pripadnici istih imaju pravo na pravedno i procentualno zastupanje u organima civilne službe centralne i lokalne javne administracije, kao što je navedeno u članu 11, paragraf 3. Zakona† Br.03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosovo".

Kliknite ovde da preuzmete dokument

 

KoncentraciJe

Dominantan položaJ