1739 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

27.02.2018 - Konkluzion për mos hapje të procedurës hetimore (OE vs BIK)

 

Komunikatë për media,

Komisioni i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës mbështetur në nenin 28, nenin 29 paragrafi (1), nenin 54, paragrafi (2) me nën paragrafin 2.3, neni 3 paragrafi (1.8), neni 34, nenin 35 paragrafi (5) i Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës Nr. 03/L-229 (Gazeta zyrtare Nr. 88/25), dhe Ligji Nr. 04/L-226 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-229 për Mbrojtjen e Konkurrencës si dhe Ligji Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative sipas kërkesës së grupit të Operatorëve ekonomik përmes te autorizuarit të tyre z. Vehbi Halili – avokat, me pretendimin e tyre për abuzim me pozitën dominuese në tregun e shërbimeve funerale nga Bashkësia Islame e Kosovës – dega në Prishtinë, Komisioni i AKK-se në mbledhjen e mbajtur me datën 27.02.2018 morri këtë

KONKLUZION

       I.            Bazuar në dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës, gjatë shqyrtimit paraprak të hetimit të situatës në tregun relevant, konstatojmë se nuk ka argumente për Fillimin e Procedurës Hetimore ndaj Bashkësisë Islame – dega në Prishtinë në tregun e shërbimeve funerale/rituale.

 

​KONKLUZIONIN E GJENI TE RUPRIKA E VENDIMEVE-POZITA DOMINUESE

 

 

 

  • Share