Kuadri ligjor | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Ligjet

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03L-229 PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS

SHIKO

LIGJI Nr. 03/L-229 LIGJI PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS

SHIKO

Udhëzimet Administrative

U.A Nr. 02/2018 PËR MËNYRËN E PËRCAKTIMIT TË TREGUT RELEVANT

SHIKO

U.A. 01/2018 - PËR KRITERET E SHQIPTIMIT TË MASAVE NDËSHKUESE ADMINISTRATIVE - FINAL

SHIKO

U.A. NR.06-2017 PËR PËRJASHTIMIN GRUPOR TË MARRËVESHJES PËR D.S.A.M.

SHIKO

U.A. NR. 05-2017 PËR PËRJASHTIMET GRUPORE TË MARRËVESHJEVE NË SEKTORIN E SIGURIMEVE

SHIKO

U.A. NR. 04-2017-PËR PËRJASHTIMET GRUPORE TË MARRËVESHJEVE NË SEKTORIN E TRANSPORTIT

SHIKO

U.A. NR.03-2017 MBI PËRJASHTIMET GRUPORE TË MARRËVESHJEVE VERTIKALE TË NDËRMARRËSVE

SHIKO

U.A. NR.02-2017 PËR PËRJASHTIMIN GRUPOR TË MARRËVESHJEVE HORISTONALE

SHIKO

U.A. NR. 07-2012 MBI KRITERET PËR LIRIMIN OSE ULJEN E MASËS ADMINISTRATIVE

SHIKO

U.A. NR. 06-2012 PËR MËNYRËN E PARAQITJEN E KONSTATIMIN E PËRQENDRIMIT TË NDËRMARRJEVE

SHIKO

U.A. NR. 05-2012 PËR KRITERET DHE KUSHTET PËR CAKTIMIN E MARRËVESHJEVE ME VLERË TË VOGËL

SHIKO

U.A. NR. 04-2012 PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJËN E LEGJITIMACIONIT

SHIKO

Rregulloret

RREGULLORE NR. 02/2019 PËR KATEGORITË E MARRËVESHJEVE TË SPECIALIZIMIT

SHIKO

RREGULLORE NR. 01/2019 PËR DISA KATEGORI TË MARRËVESHJEVE TË KËRKIMIT DHE ZHVILLIMI

SHIKO

RREGULLORE NR.4-2018 E PUNËS SË KOMISIONIT TË AUTORITETIT KOSOVAR TË KONKURRENCËS.

SHIKO

RREGULLORE NR.3 -2018 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN....

SHIKO

KODI I MIRËSJELLJES PËR AKK NR. 01 - 2018

SHIKO

RREGULLORE Nr.01-2017 PËR PROCEDURËN HETIMORE TË AKK-së

SHIKO

RREGULLORE NR.1-2016 MBI KUSHTET DHE RREGULLAT E PERDORIMIT TE AUTOMJETEVE ZYRTARE

SHIKO

Memorandumet

Memorandumi i Mirekuptimit me Bankën Qendrore të Kosovës

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Odën e Afarizmit të Kosovës

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Austrisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Bullgarisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Turqisë

SHIKO

Memorandumi i Mirëkuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Kroacisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Maqedonisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Shqipërisë

SHIKO

Raportet Vjetore

Strategjia e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës 2020-2023

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2018

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2017

SHIKO

Raporti mbi ARE_FINAL

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-SE 2016

SHIKO

Raportet Financiare