Kuadri ligjor | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Ligjet

STATUTI I AUTORITETIT TË KONKURRENCËS TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

SHIKO

LIGJI Nr. 08/L-056 PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS

SHIKO

LIGJI Nr. 03/L-229 LIGJI PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS - i shfuqizuar

SHIKO

Udhëzimet Administrative

U.A NR. 09 2023 PËR PËRJASHTIM GRUPOR TË KATEGORIVE TË MARRËVESHJEVE TË SPECIALIZIMIT

SHIKO

U.A NR. 08 2023 PËR PËRCAKTIMIN E KEQPËRDORIMT TË POZITËS DOMINUESE

SHIKO

U.A NR.-07-2023-PËR-PËRCAKTIMIN-E-POZITËS-DOMINUESE

SHIKO

UDHEZUES NR. 04 2023 PER MENAXHIMIN E INFORMACIONEVE QE PERMBAJNE SEKRETE TREGTARE

SHIKO

UDHEZUES NR. 03 2023 PER VLERESIMIN E PERQENDRIMEVE JO HORIZONTALE

SHIKO

UDHEZUES NR. 02 2023 PER VLERESIMIN E PERQENDRIMEVE HORIZONTALE

SHIKO

UDHEZUES NR. 01-2023 PER MBAJTJEN E SEANCAVE DEGJIMORE TE AUTORITETIT TE KONKURRENCES

SHIKO

U.A NR. 13 2023 PER FORMEN DHE PERMBAJTJEN E LEGJITIMACIONIT

SHIKO

U.A NR. 12 2023 PER PERJASHTIMIN E DOKUMENTACIONIT NE KONTROLLIN E PAPARALAJMERUAR

SHIKO

U.A NR. 11 2023 PER PERJASHTIM GRUPOR TE KATEGORIVE TE MARREVESHJEVE NE SEKTORIN E AUTOMJETEVE

SHIKO

U.A NR. 10 2023 PER PERJASHTIM GRUPOR TE KATEGORIVE TE MARREVESHJEVE PER KERKIM DHE ZHVILLIM

SHIKO

U.A NR. 06 2023 PËR PËRJASHTIM GRUPOR TË MARRËVESHJEVE VERTIKALE TË NDËRMARRJEVE

SHIKO

U.A NR. 05 2023 PËR PËRJASHTIM GRUPOR TË MARRËVESHJEVE PËR TRANSFERIM TË TEKNOLOGJISË

SHIKO

FORMULARI I THJESHTUAR I NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMEVE

SHIKO

U.A. nr 04/2024 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS DHE KRITEREVE PËR LIRIM DHE ZVOGLIM TË GJOBËS

SHIKO

U.A. nr 03/2023 MBI KRITERET PËR SHQIPTIMIN E GJOBAVE

SHIKO

U.A. nr 02/2023 PËR PROCEDURËN E PARASHTRIMIT TË KËRKESAVE PËR LEJIMIN E PËRQENDRIMIT

SHIKO

U.A. nr 01/2023 PËR PËRCAKTIMIN E TREGUT PËRKATËS

SHIKO

U.A. NR.06-2017 PËR PËRJASHTIMIN GRUPOR TË MARRËVESHJES PËR D.S.A.M.

SHIKO

U.A. NR. 05-2017 PËR PËRJASHTIMET GRUPORE TË MARRËVESHJEVE NË SEKTORIN E SIGURIMEVE

SHIKO

U.A. NR. 04-2017-PËR PËRJASHTIMET GRUPORE TË MARRËVESHJEVE NË SEKTORIN E TRANSPORTIT

SHIKO

U.A. NR.03-2017 MBI PËRJASHTIMET GRUPORE TË MARRËVESHJEVE VERTIKALE TË NDËRMARRËSVE

SHIKO

U.A. NR.02-2017 PËR PËRJASHTIMIN GRUPOR TË MARRËVESHJEVE HORISTONALE

SHIKO

U.A. NR. 05-2012 PËR KRITERET DHE KUSHTET PËR CAKTIMIN E MARRËVESHJEVE ME VLERË TË VOGËL

SHIKO

U.A. NR. 04-2012 PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJËN E LEGJITIMACIONIT

SHIKO

Rregulloret

RREGULLORE NR. 05 2023 PËR KUSHTET DHE RREGULLAT E PËRDORIMIT TË AUTOMJETEVE ZYRTARE NË AKK

SHIKO

RREGULLORE NR. 02 2023 PËR PËRCAKTIMIN E MARRËVESHJEVE ME RËNDËSI TË VOGËL

SHIKO

RREGULLORE NR.01/2023 PËR PROCEDURAT HETIMORE TË AUTORITETIT TË KONKURRENCËS

SHIKO

RREGULLORE NR. 02/2019 PËR KATEGORITË E MARRËVESHJEVE TË SPECIALIZIMIT

SHIKO

RREGULLORE NR. 01/2019 PËR DISA KATEGORI TË MARRËVESHJEVE TË KËRKIMIT DHE ZHVILLIMI

SHIKO

RREGULLORE NR.4-2018 E PUNËS SË KOMISIONIT TË AUTORITETIT KOSOVAR TË KONKURRENCËS.

SHIKO

RREGULLORE NR.3 -2018 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN....

SHIKO

KODI I MIRËSJELLJES PËR AKK NR. 01 - 2018

SHIKO

RREGULLORE NR.1-2016 MBI KUSHTET DHE RREGULLAT E PERDORIMIT TE AUTOMJETEVE ZYRTARE

SHIKO

Memorandumet

Marrevëshje bashkëpunimi ndërmjet komisionit rregullativ të prokurimit publik dhe autoritetit kosovar të konkurrencës

SHIKO

Memorandumi i Bashkëpunimit me Kolegjin UBT

SHIKO

Memorandumi i Bashkëpunimit me Kolegjin AAB

SHIKO

Memorandumi i Mirëkuptimit me Zyrën e Rregullatorit për Energji

SHIKO

Memorandumi i Mirëkuptimit me Policinë e Kosovës

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Bankën Qendrore të Kosovës

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Odën e Afarizmit të Kosovës

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Austrisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Bullgarisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Turqisë

SHIKO

Memorandumi i Mirëkuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Kroacisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Maqedonisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Shqipërisë

SHIKO

Raportet Vjetore

Raport mbi një studim të tregut në sektorin e shërbimeve bankare dhe financiare në Kosovë

SHIKO

Raporti i Auditimit 2022

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2021

SHIKO

Analiza e tregut të vajit ushqimor në Kosovë për vitin 2020 dhe 2021

SHIKO

Analiza e tregut të grurit dhe miellit në Kosovë për vitin 2020 dhe 2021

SHIKO

Analiza e tregut të derivateve të naftës në Kosovë për vitin 2020 dhe 2021

SHIKO

Analiza e tregut të cimentos në Kosovë

SHIKO

RAPORTI I PUNES I AKK-së 2020

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2019

SHIKO

Strategjia e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës 2020-2023

SHIKO

Analizë Sektoriale - Tregu i telekomunikimeve elektronike dhe postare

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2018

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2017

SHIKO

Raporti mbi ARE_FINAL

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-SE 2016

SHIKO

Raportet Financiare