Kuadri ligjor | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Ligjet

LIGJI Nr. 08/L-056 PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS

SHIKO

LIGJI Nr. 03/L-229 LIGJI PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS - i shfuqizuar

SHIKO

Udhëzimet Administrative

FORMULARI I THJESHTUAR I NJOFTIMIT TË PËRQËNDRIMEVE

SHIKO

U.A. nr 04/2024 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS DHE KRITEREVE PËR LIRIM DHE ZVOGLIM TË GJOBËS

SHIKO

U.A. nr 03/2023 MBI KRITERET PËR SHQIPTIMIN E GJOBAVE

SHIKO

U.A. nr 02/2023 PËR PROCEDURËN E PARASHTRIMIT TË KËRKESAVE PËR LEJIMIN E PËRQENDRIMIT

SHIKO

U.A. nr 01/2023 PËR PËRCAKTIMIN E TREGUT PËRKATËS

SHIKO

U.A. NR.06-2017 PËR PËRJASHTIMIN GRUPOR TË MARRËVESHJES PËR D.S.A.M.

SHIKO

U.A. NR. 05-2017 PËR PËRJASHTIMET GRUPORE TË MARRËVESHJEVE NË SEKTORIN E SIGURIMEVE

SHIKO

U.A. NR. 04-2017-PËR PËRJASHTIMET GRUPORE TË MARRËVESHJEVE NË SEKTORIN E TRANSPORTIT

SHIKO

U.A. NR.03-2017 MBI PËRJASHTIMET GRUPORE TË MARRËVESHJEVE VERTIKALE TË NDËRMARRËSVE

SHIKO

U.A. NR.02-2017 PËR PËRJASHTIMIN GRUPOR TË MARRËVESHJEVE HORISTONALE

SHIKO

U.A. NR. 05-2012 PËR KRITERET DHE KUSHTET PËR CAKTIMIN E MARRËVESHJEVE ME VLERË TË VOGËL

SHIKO

U.A. NR. 04-2012 PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJËN E LEGJITIMACIONIT

SHIKO

Rregulloret

RREGULLORE NR.01/2023 PËR PROCEDURAT HETIMORE TË AUTORITETIT TË KONKURRENCËS

SHIKO

RREGULLORE NR. 02/2019 PËR KATEGORITË E MARRËVESHJEVE TË SPECIALIZIMIT

SHIKO

RREGULLORE NR. 01/2019 PËR DISA KATEGORI TË MARRËVESHJEVE TË KËRKIMIT DHE ZHVILLIMI

SHIKO

RREGULLORE NR.4-2018 E PUNËS SË KOMISIONIT TË AUTORITETIT KOSOVAR TË KONKURRENCËS.

SHIKO

RREGULLORE NR.3 -2018 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN....

SHIKO

KODI I MIRËSJELLJES PËR AKK NR. 01 - 2018

SHIKO

RREGULLORE NR.1-2016 MBI KUSHTET DHE RREGULLAT E PERDORIMIT TE AUTOMJETEVE ZYRTARE

SHIKO

Memorandumet

Marrevëshje bashkëpunimi ndërmjet komisionit rregullativ të prokurimit publik dhe autoritetit kosovar të konkurrencës

SHIKO

Memorandumi i Bashkëpunimit me Kolegjin UBT

SHIKO

Memorandumi i Bashkëpunimit me Kolegjin AAB

SHIKO

Memorandumi i Mirëkuptimit me Zyrën e Rregullatorit për Energji

SHIKO

Memorandumi i Mirëkuptimit me Policinë e Kosovës

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Bankën Qendrore të Kosovës

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Odën e Afarizmit të Kosovës

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Austrisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Bullgarisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Turqisë

SHIKO

Memorandumi i Mirëkuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Kroacisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Maqedonisë

SHIKO

Memorandumi i Mirekuptimit me Autoritetin e Konkurrencës së Shqipërisë

SHIKO

Raportet Vjetore

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2021

SHIKO

Analiza e tregut të vajit ushqimor në Kosovë për vitin 2020 dhe 2021

SHIKO

Analiza e tregut të grurit dhe miellit në Kosovë për vitin 2020 dhe 2021

SHIKO

Analiza e tregut të derivateve të naftës në Kosovë për vitin 2020 dhe 2021

SHIKO

Analiza e tregut të cimentos në Kosovë

SHIKO

RAPORTI I PUNES I AKK-së 2020

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2019

SHIKO

Strategjia e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës 2020-2023

SHIKO

Analizë Sektoriale - Tregu i telekomunikimeve elektronike dhe postare

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2018

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-së 2017

SHIKO

Raporti mbi ARE_FINAL

SHIKO

RAPORTI I PUNËS I AKK-SE 2016

SHIKO

Raportet Financiare