Rreth Nesh | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Rreth Nesh

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës është themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me datë: 07. Nëntor, 2008.

Autoriteti është person juridik me autorizime publike i pavarur në kryerjen e detyrave të veta të përcaktuara në ligjin bazik. Autoriteti për punën e vet i përgjigjet Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Kryetarin, zëvendëskryetarin dhe anëtarët e Komisionit Kosovar të Konkurrencës propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga Kuvendi.

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është organ kolegjial që menaxhon me  punën e Autoritetit,  përbëhet nga pesë (5) anëtarë, njeri prej të cilëve është kryetar i Komisionit.

Autoritet i Konkurrencës përfaqësohet nga Kryetari i Komisionit. Në rast mungese të Kryetarit, Autoriteti  përfaqësohet nga zëvendëskryetari  ose i autorizuari tjetër i Komisionit. 

Kryetari i Komisionit  udhëheq  organizon dhe drejton punën dhe veprimtarinë e Autoritetit dhe është përgjegjës për punën profesionale të Autoritetit.