Rreth Nesh | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Rreth Nesh

  1. Autoriteti konkurrencës se Republikes se Kosoves është institucion  publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta të përcaktuara në këtë ligj, për të cilat i përgjigjet Kuvendit të Republikës së Kosovës.
  2. Autoriteti është person juridik me seli në Prishtinë
  3. Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është organ kolegjial që menaxhon me  punën e Autoritetit,  përbëhet nga pesë (5) anëtarë, kryetar i Komisionit, Zëvendës Kryetari, dhe tre Komisioner.
  4. Kryetari i Komisionit  udhëheq  organizon dhe drejton punën dhe veprimtarinë e Autoritetit dhe është përgjegjës për punën profesionale të Autoritetit.
  5. Kryetarin, zëvendëskryetarin dhe anëtarët e Komisionit Kosovar të Konkurrencës propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga Kuvendi