Pozita Dominuese | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

KONSTATIMI I POZITËS DOMINUESE

Ndërmarrja ka Pozitë Dominuese nëse, si furnizues ose blerës i disa llojeve të caktuara të mallrave ose shërbimeve: 

 1. nuk i nënshtrohet konkurrencës së lirë në treg;
 2. ka fuqi të rëndësishme në treg në krahasim me konkurrentët ekzistues ose potencial, për këtë qëllim merret parasysh veçanërisht:
  1. pjesëmarrja dhe pozita e tij në tregun relevant;
  2. fuqia e tij financiare;
  3. qasja e tij ndaj furnizimeve ose tregjeve;
  4. lidhjet e tij me ndërmarrjet tjera;
  5. pengesat juridike ose faktike të ndërmarrjeve tjera në treg;
  6. konkurrenca aktuale ose potenciale me ndërmarrjet e themeluara brenda ose jashtë Kosovës. 
 3. Një ndërmarrje konsiderohet të ketë pozitë dominuese nëse ka pjesëmarrje më të madhe se njëzet e pesë përqind (25%) në treg. Kjo pjesëmarrje nuk konsiderohet pozitë dominuese në rast se ndërmarrja në fjalë argumenton se është e ekspozuar para një konkurrence ose që nuk ka pozitë superiore në treg në krahasim me konkurrentët e vet, duke i marr parasysh faktorët e specifikuar në nën-paragrafin 1.2. të këtij paragrafi.

ABUZIMI ME POZITËN DOMINUESE

Abuzim i pozitës dominuese i një ose më shumë ndërmarrjeve në tregun relevant është i ndaluar veçanërisht nëse: 

  në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthor vendos çmimin jo real të blerjes apo shitjes, ose kushte tjera të pa drejta tregtare;
  kufizon prodhimin, tregjet ose zhvillimin teknologjik në dëm të konsumatorëve;
  zbatimin e kushteve të ndryshme të transaksioneve për punët e njëjta me ndërmarrjet tjera duke i sjellë ato në një pozitë të pafavorshme në raport me konkurrencën;
  lidhja e kontratave, me kusht që subjektet kontraktuese të pranojnë detyrime shtesë; 
  vendosja e çmimeve ose e kushteve tjera, që kanë si objekt ose si pasojë pengimin e hyrjes ose nxjerrjen jashtë tregut relevant të konkurrentëve të veçantë ose të një produkti të tyre; 
  refuzimi i hyrjes së një ndërmarrje tjetër, duke i dhënë një shpërblim të përshtatshëm në rrjetin ose në infrastrukturat e ndërmarrjes me pozitë dominuese, nëse ky refuzim i përdorimit të rrjetit ose të infrastrukturave pengon ndërmarrjen tjetër të  veprojë si konkurrent i ndërmarrjes me pozitë dominuese.