Përqendrimet | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

PËRQENDRIMET - KREU V - Përqendrimi i Ndërmarrjeve

Neni 13 - Nocioni i Përqendrimit 

 • Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm me të cilën fitohet:

  • bashkimi i dy ose më shumë ndërmarrjeve të pavarura ose pjesëve të këtyre ndërmarrjeve;
  • kontrolli i drejtpërdrejt apo i tërthortë ose ndikimin e pozitës dominuese të një apo më shumë ndërmarrjeve ose pjesëve të ndërmarrjeve si vijon:
  • marrjen e shumicës së aksioneve ose një pjesë të tyre;
  • marrjen e shumicës së të drejtave të votimit;
  • në ndonjë mënyrë tjetër, bazuar në dispozitat e ligjeve në fuqi dhe rregulloreve tjera.
 • Fitimi i kontrollit sipas paragrafit 1 të këtij neni realizohet me bartjen e të drejtave, kontratave ose akteve tjera me të cilat një ose më shumë ndërmarrje, qoftë individualisht ose së bashku, duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat juridike dhe faktike, fitojnë mundësinë e realizimit të ndikimit të pozitës dominuese për një ose më shumë ndërmarrje në baza të përhershme.

 • Krijimin e një ndërmarrje të përbashkët (joint venture) nga dy ose më shumë ndërmarrje të pavarura, e cila punon në baza të përhershme si një subjekt i pavarur ekonomik, do të konsiderohet përqendrim sipas paragrafit 1. të këtij neni.

 • Qeveria me propozim të Autoriteti me akt nënligjor përcakton mënyrën e paraqitjes se kërkesës dhe kriteret për konstatimin e përqendrimit.

 • Përqendrim i ndërmarrjeve sipas paragrafit 1. deri ne paragrafin 3. të këtij neni nuk konsiderohet:

  • kur blerja e aksioneve të një ndërmarrje nga institucionet financiare, institucionet e kreditit dhe të sigurimit, për rishitje për sa kohë që ato nuk ushtrojnë të drejtën e votës për aksionet që kanë dhe me kusht që rishitja e tyre të bëhet brenda dymbëdhjetë (12) muajve nga blerja;
  • me kërkesë, Autoriteti mund të zgjasë periudhën edhe për dymbëdhjetë (12) muaj në qoftë se operatori dëshmon se një shitje e tillë nuk ka mund të realizohet në periudhën e caktuar;
  • blerjen e aksioneve ose pjesëve të aksioneve që është rezultat i ristrukturimit të brendshëm të ndërmarrjes dhe ka lidhje me kontrollin e përbashkët, marrjes, bashkimit, bartjes së pronësisë;
  • kur kontrolli për ndërmarrjen bartet në menaxherin e falimentimit ose në likuidatorin në pajtim me dispozitat e ligjeve në fuqi.

Neni 14 -Përqendrimet e ndaluara

 • Janë të ndaluara përqendrimet e ndërmarrjeve që mund të dëmtojnë ndjeshëm konkurrencën, veçanërisht në qoftë se një përqendrim i tillë ka si pasojë forcimin e pozitës dominuese ekzistuese ose krijimin e një pozitë të re dominuese.

Neni 15 - Detyrimi për Njoftimin e realizimit të Përqendrimit  

 • Me qëllim të marrjes së vendimit për lejimin e përqendrimit sipas këtij ligji, pjesëmarrësit e përqendrimit janë të detyruar të paraqesin në Autoritet qëllimin e përqendrimit nëse në mënyrë kumulative janë përmbushur këto kushte:

  • të hyrat e konstatuar të ndërmarrjeve pjesëmarrëse së bashku, në tregun ndërkombëtar janë më shumë se njëqind (100) milion Euro, sipas raporteve financiare të vitit financiar që i paraprinë vitit të përqendrimit, nëse së paku një pjesëmarrës ka selinë në Republikën e Kosovës;
  • të hyrat e përgjithshme të së paku dy (2) pjesëmarrës në përqendrim në tregun e brendshëm të Kosovës, janë më shumë se tre (3) milionë Euro sipas raporteve financiar e që i paraprinë vitit të përqendrimit.