Vendimet | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Kartelet

Konkluzion për Berberët e LIPJANIT

SHIKO

Konkluzion për fillimin e Hetimeve - furrtarët e PEJËS

SHIKO

Konkluzion - VivaFresh Vs Komuna e Suharekës

SHIKO

Konkluzion për Visar Tukaj për Dhenjen e Pelqimit...

SHIKO

Vendim - Ankesë për Cënimin e Veprimtarisë së Postës së Kosovës

SHIKO

Vendim për Postën e Kosovës (Mbrojtja e zonës së rezervuar)

SHIKO

Konkluzion për mullisët

SHIKO

Konkluzion për Mjedra

SHIKO

Ministria e Drejtesise Vs Kompanive ofertuese

SHIKO

Pozita Dominuese

Liridon Aliu vs 24 Yjet

SHIKO

Përqendrimet

Vendim për Perqendrim BAT

SHIKO

Vendim per Perqendrim EMONA CITY

SHIKO

Vendim 32-16 Përqendrim

SHIKO

Mendimet Profesionale

29.08.2017 - Mendim Profesional për ARH-se per rastin Trainkos

SHIKO

08.06.2017 - Opinion profesional për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjës Sociale

SHIKO

6.12.2017 - Mendim Profesional për Ministrinë e Infrastrukturës

SHIKO

30.12.2016 - Mendim Profesional - Aeroportit LIMAK dhe Ministrisë së Financave DQPPP

SHIKO

06.12.2016 - Vendim REKOMANDUES nr.41/16 (Moneta vs Ministria e Punëve të brendshme)

SHIKO