Objektivat | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Objektivat Strategjike

Objektivat strategjike të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës do të përqendrohen në këto pika.

Fuqizimi i kapaciteteve profesionale dhe administrative në funksion të zbatimit të Ligjit të Konkurrencës

Promovimi i politikave të konkurrencës

Realizimi i obligimeve që dalin nga procesi i Integrimit Evropian