Objektivat | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Objektivat Strategjike

Objektivet strategjike të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës do të përqendrohen në këto pika.

Organizimin dhe ngritjen e brendshme të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës

Kompletimi me legjislacionin sekondar në fushën e konkurrencës në përputhje me direktivat Evropiane.

monitorimin dhe fillimin e procedurave investiguese për shkelësit e konkurrencës

Avokimi, organizimi i trajnimeve në fushën e konkurrencës me aktere të ndryshëm të shoqerisë