Misioni | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Misioni

Me LIGJI Nr. 03/L-229 për Mbrojtjen e Konkurrencës përcaktohen rregullat dhe masat për mbrojtjen e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg, kompetencat, organizimi i Autoritetit për mbrojtjen e konkurrencës si dhe procedurat në zbatim të këtij ligji. Ky ligj zbatohet për të gjitha format e parandalimit, kufizimit ose keqpërdorimit të konkurrencës nga ndërmarrjet, në territorin e Republikës së Kosovës ose jashtë territorit të Kosovës, nëse këto veprime kanë efekte  në Kosovë.

Marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve

Abuzimi me pozitën dominuese.

Përqendrimet/Bashkimet e ndërmarrjeve

Vendosja e konkurrencës së lirë dhe mbrojtja e saj janë një segment vital për ekzistimin e ekonomisë së të tregut dhe se konkurrenca zënë vend të rëndësishëm në politikat ekonomike. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit dhe bizneseve, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.