1820 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Takimi i CEFTA ne Beograd

Takimi i 2-të i Bisedimeve Hulumtuese mbi çështjet e Konkurrencës dhe Ndihmës shtetërore në rajonin e CEFTA, 24-25 Shtator 2019, Beograd.


Kapaciteti administrativ i AKK-së duhet të fuqizohet përmes burimeve financiare dhe njerëzore, si dhe me trajnime të posaçme të dedikuara për ligjin dhe praktikën e konkurrencës në BE, përmes krijimit dhe mirëmbajtjes së një strukture të qëndrueshme të menaxhimit. AKK gezon perkrahje nga KE me ekspert dhe fonde te dedikuara per zhvillim dhe fuqizim te kapaciteteve.
Eshtë thelbësore të forcohet bashkëpunimi dypalësh dhe shumëpalësh i Autoriteteve te konkurrences me autoritetet e tjera publike që luajnë një rol aktiv në jetën ekonomike në vendet perkatese.
AKK ka Memorandume Bashkepunimi me Autoritetet e konkurrences se Austrise, Turqise, Maqedonise, Shqiperise, Bullgarise dhe Kroacise.
AKK perkrah krijimin e Komisionit nga vendet e CEFTA-s si mundesi e komunikimit te drejtperdrejt dhe bashkepunimit per çeshtje me interes nacional.

  • Share