1940 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Njoftim për Përqendrim

Prishtinë 29.06.2021                                                                                   

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, mbështetur në nenin 13,15,19.5, të  Ligjit Nr. 03/L-229 datë  për Mbrojtjen e Konkurrencës, 07 Tetor 2010,Udhezimit Administrativ 06/2012 Për Mënyrën e Paraqitjes së Kërkesës dhe Kriteret për Konstatimin e Përqendrimit të Ndërmarrjeve Gazeta Zyrtare nr. 88/25 Nëntor 2010,  shpallë këtë :

 

NJOFTIM I PËRQËNDRIMIT

 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës me datë; 02.06.2021, ka pranuar kërkesën lidhur me njoftimin për Përqendrim të ndërmarrjeve DOO ERKOVIQ (shitës) dhe BIMAL d.d Brçko distrikt BiH (blerës), të realizuar përmes shitjes dhe transferimit të 66.67% të aksioneve të BIMAL d.d  Brçko distrikt BiH 

Njoftimi për Përqendrim i realizuar ndërmjet subjekteve DOO ERKOVIQ si (shitës) dhe BIMAL d.d Brçko distrikt BiH (blerës).

Shitësi - DOO ERKOVIQ – Ndërmarrje, prodhuese, tregti dhe shërbime, me seli në rrugën Novisadska numër 163.Becaj, Serbi, numri i regjistrimit: 08677921 dhe NIT 100263453, Veprimtaria: Tregtia me shumicë më drithëra  për kafshë .

Blerësi - BIMAL d.d   Brçko distrikt BiH , Shoqëri aksionare për prodhimin e vajit, më seli në Bijeljinska  numër 9 Berçko distrikt BiH, Bosnjë dhe Hercegovinë, më numër të regjistrimit 1-323 dhe NUI 4600029240002, veprimtaria, prodhimi i vajit dhe yndyrës,

Shitësi DOO ERKOVIQ si pronarë i 100% i kompanisë së re SPV si (shitës), shet dhe transferon 66.67% të aksioneve tek  BIMAL d.d  Brçko distrikt BiH e cila blen ose fiton të drejtat e pronësisë – aksionet në Kompaninë e re SPV, për një çmim  të përcaktuar. Pjesa e mbetur prej  33.33% të aksioneve në shoqërinë e ardhshme SPV blihen nga personi fizik Veselin Erkoviq.

Autoriteti fton palët e interesuara të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar.  

Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit  Kosovar të Konkurrencës, me adresë Rr. Migjeni kati VI [ish objekti i bankës së Lubjanës] Nr. tel :+381 /0/ 38 200 10973, apo në  emali adresën: info.konkurrenca@rks-gov.net, në afatin prej 15 ditëve nga dita e publikimit në webfaqe, të AKK-së.

  • Share