1950 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

NJOFTIM I PËRQËNDRIMIT

Prishtinë 06.08.2021

 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, mbështetur në nenin 13, 15, 19.5,  të  Ligjit Nr. 03/L-229 datë  për Mbrojtjen e Konkurrencës, 07 Tetor 2010,Udhezimit Administrativ 06/2012 Për Mënyrën e Paraqitjes së Kerkesës dhe Kriteret për Konstatimin e Përqendrimit të Ndërmarrjeve Gazeta Zyrtare nr. 88/25 Nëntor 2010,  shpallë këtë :

 

                                        NJOFTIM I PËRQËNDRIMIT

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës me datë; 23.07.2021, ka pranuar kërkesën lidhur me njoftimin për Përqendrim të ndërmarrjeve QENDRA DIAGNOSTIKE VILA BOGATIN SH.P.K (blerës) dhe NEUROEDINA SH.P.K (shitës), të realizuara përmes shitjes dhe transferimit të 100% të aksioneve.

Njoftimi për Përqendrim është i bazuar në Marrëveshjen për Shitblerjen e Aksionëve të lidhur me datë 16.06.2021 ndërmjet ndërmarrjeve QENDRA DIAGNOSTIKE VILA BOGATIN SH.P.K si dhe NEUROEDINA SH.P.K, mbi bazën e të cilit blerësi do të fitoj kontrollin e 100% të aksionëve mbi kompanin e synuar VILA BOGATIN SH.P.K.

Shitësi:

NEUROEDINA SH.P.K, është klinikë private për Neurologji dhe Diagnostikë EMG që operon në sektorin shëndetësor në Republikën e Sllovenisë, me adresë; Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, Slloveni, dhe me Nr.të biznesit 2301644000.

Blerësi:

QENDRA DIAGNOSTIKE VILA BOGATIN SH.P.K është qendër diagnostike e cila mirret kryesishtë me shërbime shëndetësore si; gastroentrologji, urologji, kardiologji, ortopedi, diagnostifikim me rreze X  dhe ultratinguj, alergologji, tireologji, dermatologji, gjinekologji otorinolaringologji etj, me  adresë në Pod Skalo 4, 4260 Bled, Slloveni, dhe me Nr. të biznesit 5690366000.

2. Autoriteti fton palët e interesuara të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar. Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit  Kosovar të Konkurrencës, me Adresë Rr. Migjeni kati VI [ish objekti i bankës së Lubjanës] Nr tel :+381 /0/ 38 200 10982, apo në  email adresën: info.konkurrenca@rks-gov.net, në afatin prej 15 ditëve nga dita e publikimit në webfaqe të AKK-së.

  • Share