1952 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

NJOFTIM I PËRQËNDRIMIT

Datë : 14.09.2021

                                                                                                                                Prishtinë

 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, mbështetur në nenin 13, 15, 19.5, të  Ligjit Nr. 03/L-229  për Mbrojtjen e Konkurrencës, 07 Tetor 2010,Udhezimit Administrativ 06/2012 Për Mënyrën e Paraqitjes së Kerkesës dhe Kriteret për Konstatimin e Përqendrimit të Ndërmarrjeve Gazeta Zyrtare Nr. 88/25 Nëntor 2010,  shpallë këtë :

 

NJOFTIM I PËRQËNDRIMIT

 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës me datë 20.08.2021 me nr. protokolli 246/21-01/H, ka pranuar kërkesën lidhur me Njoftimin për Përqendrim nga Allied Beverages Adriatic d.o.o Beugrad–Zemun, (blerës) për fitimin e kontrollit të drejtpërdrejt mbi Društvo za proizvodnju, trgovinu i uslug. Andjelkovič  al d.o.o Beograd, Vinč (shitës ).

Allied Beverages Adriatic d.o.o Beograd – Zemun dhe/mbi Društvo za proizvodnju, trgovinu i uslug. Andjelkovič  al d.o.o Beograd, Vinč, kjo ndërmarrje është nën kontrollin ekskluziv të Zt. Zoran Angjellkoviq shtetas i Republikës së Serbisë, me nr. të identifikimit 0506964972010 dhe adrës në Profesora Vasiča Nr.107,11351 Vinč Beograd, Serbi.

Njoftimi për përqendrim është i bazuar në  Marrëveshje për Shitblerjen e Aksione, të lidhur datë 13 Korrik 2021 në mes të ndërmarrjeve: Allied Beverages Adriatic d.o.o Beugrad (ABA), e cila  qe do të blej 100% të aksioneve në kapitalin aksionar të Društvo za proizvodnju, trgovinu i uslug. Andjelkovič  al d.o.o Beograd, Vinč.

Shitësi:

Društvo za proizvodnju, trgovinu i uslug. Andjelkovič  al d.o.o Beograd, Vinč, është shoqëri  më përgjithësi të kufizuar më nr. të regjistrimit të biznesit 17485962, dhe  me adresë në Vinč. Aktivitetet e biznesit janë; prodhimi i pllakëzave të plastikes, fletëzave, tubave dhe profileve.

Blerësi:

Allied Beverages Adriatic d.o.o Beugrad – Zemun, është shoqëri më përgjegjësi të kufizura më nr. të regjistrimit të biznesit 21357472, me adresa të regjistruar ne Batajnički drum 18, Beugrad, Serbi. Aktivitetet e biznesit janë;  prodhimi i pijeve freskuese, uje mineral dhe ujra tjera në shishe.

 

Autoriteti, fton palët e interesuara të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar. Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit  Kosovar të Konkurrencës, me Adresë Rr. Migjeni kati VI [ish objekti i bankës së Lubjanës] Nr.tel:+381 /0/ 38 200 10982, apo në  email adresën: info.konkurrenca@rks-gov.net, në afatin prej 15 ditëve nga dita e publikimit në webfaqe të AKK-së.

  • Share