1980 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Projekti mirëpret miratimin dhe hyrjen në fuqi të Ligjit të ri për Mbrojtjen e Konkurrencës

Qershor 2022

Më 22 qershor 2022 , hyri në fuqi Ligji i ri i Kosovës për Mbrojtjen e Konkurrencës , i cili u miratua nga Kuvendi i Kosovës më 13 maj 2022. Ky legjislacion ndryshon dhe përditëson Ligjin e vitit 2010 për Mbrojtjen e Konkurrencës, i cili ishte ndryshuar më parë në vitin 2014, në formën e një ligji krejt të ri.

Miratimi dhe zbatimi i ligjit dhe politikës moderne të konkurrencës në Kosovë është një angazhim kyç sipas tre traktateve të ratifikuara nga Kosova – Marrëveshja e Stabilizim -Asociimit BE-Kosovë (MSA), Traktati i Komunitetit të Energjisë (ECT) dhe Tregtia e Lirë e Evropës Qendrore dhe Lindore. Marrëveshja (CEFTA).

Përderisa rregullat e konkurrencës janë në fuqi për shumë vite, legjislacioni i ri bën ndryshime të rëndësishme dhe, në veçanti, i përafron më nga afër rregullat e Kosovës me legjislacionin dhe standardet e BE-së për konkurrencën. Kështu, ndryshimet kryesore të mëposhtme janë bërë në Ligjin aktual në Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës të vitit 2022:

1. Në përgjithësi legjislacioni është përafruar më tej me Direktivat dhe Rregulloret e BE-së

2. Pragu për prezumimin e një pozicioni dominues në treg është rritur në një pjesë tregu prej 40 për qind.

3. Vendimet e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës (AKK) do të ekzekutohen pa marrë parasysh ankesat në gjykatë.

4. Janë përmirësuar përkufizimet në lidhje me konceptin e sipërmarrjes , konceptin e bashkimeve dhe blerjeve dhe konceptet e marrëveshjeve të ndaluara dhe abuzimeve me dominimin .

5. Autoritetit i jepen kompetenca më të mëdha në lidhje me vendimet e qeverisë, duke i bërë më të detyrueshme opinionet profesionale.

6. Për të siguruar vazhdimësi (dhe për të shmangur përsëritjen e një ndërprerjeje operacionale që ka ndodhur nga viti 2013 në 2016 dhe përsëri nga qershori 2021 deri në qershor 2022) pas skadimit të mandateve të Presidentit dhe anëtarëve të Komisionit, ligji i ri përmban një mekanizëm për të të fillojë procesin e zëvendësimit ose riemërimit gjashtë muaj përpara përfundimit të mandatit.

7. Procedurat e hetimit janë përafruar më tej me normat e BE-së.

8. Ligji i ri parashikon veprimet për dëmshpërblim civil nga palët e prekura nga shkeljet e vërtetuara të ligjit (në përputhje me normat dhe praktikat më të mira të BE-së).

Projekti i financuar nga BE-ja “ Përkrahja e BE-së për Autoritetin Kosovar të Konkurrencës dhe Komisionin e Ndihmës Shtetërore ” ka kohë që këshillon dhe ndihmon në përmirësimin e këtij legjislacioni.

Në seminarin e organizuar nga Projekti në bashkpunim të ngushtë me Autoritetin e Konkurrencës kanë qenë prezent edhe komisioni i ri i Autoritetit të Konkurrencës, me përbërje Kryetarja zn. Neime Binaku – Isufinënkryetare zn. Kaltrina Sela, si dhe anë​tarja e komisionit zn. Nafije Osdautaj. Kryetarja e Autoritetit ka mbajtur një fjalim rasti lidhur me miratimin dhe hyrjen në fuqi të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës.Ashtu si dhe për vendet e tjera të rajonit të përfshira në procesin e integrimit evropian, kultura e konkurrencës mbetet sfidë edhe për Kosovën dhe institucionin tonë.Përvoja dhe ekspertiza, njohja e pamjaftueshme e kornizës ligjore nga pjesëmarrsit e tregut, mungesa e kulturës me konceptet e Konkurrencës  mbeten sfida të përbashkëta të autoriteteve të konkurrencës për vendet në zhvillim. Kryetarja e Autoritetit po ashtu potencoi që për të ndërtuar një ekonomi sa më konkurruese dhe efikase rol të rëndësishëm luan zbatimi i ligjit të konkurrencës dhe i politikës së Konkurrencës si pjesë e politikbërjes në vend.

Duke përshëndetur Ligjin e ri , Dr. Eugene Stuart, udhëheqës i ekipit të projektit, tha se: “ Ligji i ri për Mbrojtjen e Konkurrencës është një hap i madh përpara në përafrimin e legjislacionit të konkurrencës në Kosovë me standardet e BE-së dhe në sigurimin e zbatimit më të plotë të rregullave të konkurrencës. në Kosovë. Ndërsa ligji parashikon rreth 16 akte nënligjore për të mbështetur zbatimin e tij, shumica e këtyre instrumenteve tashmë janë hartuar dhe duhet të vihen në fuqi mjaft shpejt. Projekti do ta diskutojë këtë akt nënligjor së shpejti si çështje prioritare, me Komisionin e ardhshëm të Konkurrencës në Kosovë”

 

  • Share