1985 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Takim i përbashkët i AKK me Autoritetin Rregullativ te Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP)

Ne funksion te thellimit te bashkëpunimit ndërinstitucional, ne një takim te përbashkët te Autoritetit Kosovar te Konkurrencës (AKK) me Autoritetin Rregullativ te Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), u diskutuan çështjet qe lidhen me gjendjen e konkurrencës dhe sfidat aktual ne tregun e komunikimeve elektronike, ndikimi i te drejtave ekskluzive ne transmetimin e kanaleve me shikueshmëri te larte ne ndarjen e tregut te komunikimeve elektronike dhe masat qe mund te ndërmerren për parandalimin e keqpërdorimit te pozitës dominuese ne treg. Ky ishte takimi i pare pas emërimit te Komisionit te ri te Konkurrencës.

  • Share