2039 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Njoftim për përqendrim

Prishtinë,10.03.2023

Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Kosovës, mbështetur në nenet 11, 13, 17.të  Ligjit Nr. 08/L-056 datë për Mbrojtjen e Konkurrencës, të Publikuar në Gazetën Zyrtare, datë,14 Qershor 2022, Udhëzimit Administrativ 06/2012 Për Mënyrën e Paraqitjes së Kërkesës dhe Kriteret për Konstatimin e Përqendrimit të Ndërmarrjeve shpallë këtë :

NJOFTIM I PËRQENDRIMIT

Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Kosovës me datë; 23.02.2023, me Nr. Prot. 74/23-01//H ka pranuar kërkesën për njoftim të Përqendrimit lidhur me shitëblerje të aksioneve, në mes të Zvonko Milosavljević, dhe Biljana Pavlović Grahovac (shitës), Application Software Partner d.o.o   (targeti), Sava e Re d.d  (blerës.)

Njoftimi për Përqendrim është i bazuar në Kontratën për Shitëblerje të 100% Aksionëve të  lidhur me datën 08.02.2023, nga Zvonko Milosavljević, dhe Biljana Pavlović Grahovac, dhe Sava e Re  d.d.

Application Software Partner d.o.o., me seli të regjistruar në Blvd  Kralja Aleksandra 17, me numër të regjistruar të biznesit: 17077295, TIN: 100050691 në Beograd, Republika e Serbisë.

Zvonko Milosavljević, me vendbanim në 44 Gandijeva, Beograd-Novi, Beograd, numër  të regjistrimit të biznesit ID:0910949710412.

Biljana Pavlović Grahovac, me vendbanim 65 Dr, Ivana Ribara, Beograd-Novi, Beograd, ID numër të regjistrimit të biznesit, 2804953715332, shitësit janë aksionarë të kompanisë Application Software Partner d.o.o  50% me 50% të aksioneve.

Sava Re d.d, është shoqëri aksionare, më   numër  të regjistrimit të biznesit: 5063825000, dhe numër identifikues të TVSH SI 17986141, me seli në 56 Dunajska cesta Lubjanë Slloveni.

Autoriteti, fton palët e interesuara të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar. Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit të Konkurrencës së Republikës së Kosovës, me Adresë Rr. Migjeni kati VI [ish objekti i bankës së Lubjanës] Nr. tel :+381 /0/ 38 200 10973, apo në  emali adresën: info.konkurrenca@rks-gov.net, në afatin prej 15 ditëve nga dita e publikimit në webfaqe të AKK-së.

 

  • Share