2162 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Njoftim i përqendrimit

Prishtinë, më 05.01.2024

Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Kosovës, mbështetur në nenet 11, 13, 17. të Ligjit Nr. 08/L-056 për Mbrojtjen e Konkurrencës, të Publikuar në Gazetën Zyrtare, datë, 14 Qershor 2022, Udhëzimit Administrativ 02/2023 Për Mënyrën e Paraqitjes së Kërkesës dhe Kriteret për Konstatimin e Përqendrimit të Ndërmarrjeve shpallë këtë :

 

NJOFTIM I PËRQENDRIMIT

 

Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Kosovës me datë; 12.12.2023, me Nr. Prot. 606/23-11/H ka pranuar kërkesën për Njoftim të Përqendrimit përmes znj. Delvina Nallbani, Përfaqësuese Ligjore lidhur dhe marrjen e kontrollit të vetëm indirekt nga EP Equity Investment S.à r.l.  mbi Casino, Guichard-Perrachon S.A.

Njoftimi për Përqendrim është i bazuar në Marrëveshja Lock-Up  të lidhur më 5 tetor 2023 lidhur me marrjen e kontrollit të kontrollit të vetëm indirekt nga EP Equity Investment S.à r.l.,  mbi Casino, Guichard-Perrachon S.A.

EP Equity Investment S.à r.l. është kompani investuese holding me numër të biznesit B246394 dhe adresë në  2 Place de Paris, Luxembourg LU-LU 2314, Luxembourg. Aktiviteti i kompanisë: EPEI është një kompani investimi e cila blen dhe menaxhon aksione në kompani operuese që janë aktive në fusha të ndryshme. EPEI kontrollohet përfundimisht nga z. Daniel Křetínský ("DK") portofoli i të cilit përfshin aktivitetet e mëposhtme të biznesit:

Z. DK, përmes EP Global Commerce a.s. ("EP Global Commerce"), zotëron 40.6% të aksioneve kontrolluese në METRO AG ("METRO"), një specialist ndërkombëtar në tregtimin me shumicë të ushqimit në formatin cash & transport dhe ofrimin e ofrimit të shërbimeve ushqimore ("FSD").

Z. DK më tej kontrollon bashkërisht dy subjekte spanjolle aktive në shitjen me pakicë të mallrave të konsumit të përditshëm në rajonet spanjolle të Katalonjës dhe Ishujt Balearik.

Z. DK kontrollon bashkërisht CZECH MEDIA INVEST a.s.  ("CMI"); CMI është kompania mëmë përfundimtare e një grupi biznesi që fokusohet në blerjen dhe menaxhimin e aseteve të medias në Evropën Qendrore dhe Perëndimore ("Grupi CMI").

Casino, Guichard-Perrachon S.A., është shoqëri aksionare me numër të regjistrimit të biznesit: 552 850 133 dhe adresë të regjistruar në1 Cours Antoine Guichard, 42008 Saint-Étienne, Francë.

Aktiviteti i Kompanisë: Aktivitetet e Casino janë të përqendruara kryesisht në shitjen me pakicë të mallrave të konsumit të përditshëm përmes hipermarketeve, supermarketeve, dyqaneve me zbritje dhe dyqaneve të komoditetit që ndodhen në Francë dhe Brazil nën pankarta të ndryshme. Në Kamerun, Casino operon një baner me para dhe transpor. Për më tepër, Casino operon në Francë si një shitës me pakicë në internet dhe operator i tregut Cdiscount të fokusuar në elektronikë dhe produkte të tjera jo ushqimore.

Autoriteti, fton palët e interesuara të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar. Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit të Konkurrencës së Republikës së Kosovës, me Adresë Rr. Migjeni kati VI [ish objekti i bankës së Lubjanës] Nr. tel :+381 /0/ 38 200 10982, apo në email adresën: info.konkurrenca@rks-gov.net, në afatin prej 15 ditëve nga dita e publikimit në webfaqe të AKRK-së.

 

 

 

  • Share