2245 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Autoriteti i Konkurrencës merr pjesë në tryezën e parë rajonale të partneritetit Publiko-Privat

Datë: 24 dhe 25 prill, 2024

Prishtinë, Kosovë

Ministria e Financave Punës dhe Transfereve, ne bashkëpunim me SIGMA, ka organizuar tryezën e pare rajonale me temë “Avancimi i partneritet Publiko-Privat”. Kjo tryeze shërbeu si  platformë e diskutimeve ndërmjet politikë bërësve, përfaqësuesve te institucioneve financiare dhe ekspertëve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Franca dhe Turqia.

Fjalimi i Kryetares se Autoritete të Konkurrencës se Republikës se Kosovës, znj. Neime Binaku-Isufi:

Me këtë rast, do të doja të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për Drejtorin e PPP-së për organizimin e kësaj tryeze të rrumbullakët, për pjesëmarrësit nga shtetet fqinje, si dhe për përfaqësuesit e SIGMA, OECD dhe të tjerëve.

Punëtoria ishte shumë frytdhënëse dhe informative, gjithashtu vendimtare për shkëmbimin e përvojave në këtë fushë me shtetet përfaqësuese, veçanërisht me vendet fqinje dhe përvojat e tyre.

Autoriteti i Konkurrencës do të angazhohet në të gjitha fushat që lidhen me konkurrencën dhe është plotësisht i përkushtuar politikave të PPP-së.

Ne do të prioritizojmë të gjitha projektet e PPP-së dhe do të ofrojmë çdo lehtësues për të përmirësuar efikasitetin e tyre në fushën e konkurrencës. Ju falënderoj për bashkëpunimin dhe përkushtimin tuaj për këtë çështje të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit tonë.

Sigurimi i Konkurrencës së Drejtë: Autoriteti i Konkurrencës mund të monitorojë procesin e ofertimit për projektet e PPP-së për të siguruar që ai të jetë i drejtë dhe transparent. Kjo përfshin parandalimin e bashkëpunimit mes ofertuesve dhe sigurimin që procesi të jetë i hapur për të gjithë pjesëmarrësit e kualifikuar.

Rishikimi i Kontratave: Autoriteti mund të rishikojë kontratat e PPP-së për të siguruar që ato të mos përmbajnë dispozita që mund të kufizojnë konkurrencën ose të krijojnë pengesa për hyrjen e të tjerëve potencialë në treg.

Hetimi i Veprimeve Anti-Konkurruese: Nëse ka shqetësime në lidhje me sjelljen Anti-konkurruese brenda një projekti PPP-së, siç është përfshirja në mosmarrëveshje për ofertën ose manipulimi i tregut, Autoriteti i Konkurrencës mund të hetojë dhe të marrë veprime zbatuese të përshtatshme.

Favorizimi i Inovacionit: Duke nxitur një mjedis konkurrues në treg, Autoriteti i Konkurrencës mund të inkurajojë inovacionin dhe efikasitetin brenda projekteve të PPP-së. Kjo mund të çojë në rezultate më të mira për të dy sektorët, publik dhe privat.

Ofrimi i Udhëzimeve dhe Edukimit: Autoriteti mund të ofrojë udhëzime për palët e interesuara, publike dhe private, të përfshira në PPP-së, për ligjin e konkurrencës dhe praktikat më të mira për të siguruar përputhshmërinë dhe për të promovuar konkurrencën e shëndetshme.

Monitorimi i Perfomancës: Autoriteti i Konkurrencës mund të monitorojë perfomancën e projekteve të PPP-së për të siguruar që ato të vazhdojnë të sjellin vlerë për paratë dhe që nuk ka praktika Anti-konkurruese që dalin në dritë me kalimin e kohës.

Në përgjithësi, Autoriteti i Konkurrencës së Republikës së Kosovës, luan një rol të rëndësishëm në sigurimin që projektet e PPP-së të zhvillohen në mënyrë të drejtë, të konkurrueshme dhe transparente, duke përfituar në fund të fundit të dy sektorët, publik dhe privat dhe duke promovuar zhvillimin ekonomik dhe përfitimet për qytetaret.

Autoriteti i Konkurrencës, ne vazhdimësi do të jetë pjese e tryezave te tilla të përbashkëta dhe do të jap kontributin e tije profesional në fushën e Konkurrencës dhe zbatimit të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, për një ekonomi të lire, të drejt dhe në hap me politikat ekonomike të Bashkimit evropian.

  • Share