2104 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

KONSULTIME PUBLIKE

Me qëllim të përmirësimit të nivelit të transparencës dhe duke konsideruar të rëndësishëm kontributin e secilit-ës, Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Kosovës, i fton palët e interesit: Profesionistët, Odat Ekonomike dhe Ndërmarrjet, që të paraqesin propozimet, komentet apo rekomandimet e tyre në Projekt Udhëzimet Administrative, si në vijim:

Titulli

Data

Afati

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR PËRJASHTIM NË GRUP TË DISA MARRËVESHJEVE PËR TRANSFERIM TË TEKNOLOGJISË

17/08/2023

06/09/2023

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR PËRJASHTIMET NË GRUP TË DISA MARRËVESHJEVE VERTIKALE TË NDËRMARRJEVE

17/08/2023

06/09/2023

PROJEKT RREGULLORJA PËR PËRCAKTIMIN E MARRËVESHJEVE ME RËNDËSI TË VOGËL

17/08/2023

06/09/2023

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR PËRCAKTIMIN E KEQPËRDORIMT TË POZITËS DOMINUESE

17/08/2023

06/09/2023

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR PËRCAKTIMIN E POZITËS DOMINUESE

17/08/2023

06/09/2023

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR VLERËSIMIN E PËRQENDRIMEVE HORIZONTALE

17/08/2023

06/09/2023

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR VLERËSIMIN E PËRQENDRIMEVE JO HORIZONTALE

17/08/2023

06/09/2023

 

Propozimet, komentet apo rekomandimet, mund të dërgohen në e-mail adresën: info.konkurrenca@rks-gov.net

Zyrtari përgjegjës për konsultim me publikun:

Enis Shatri, e-mail adresa: Enis.Shatri@rks-gov.net  dhe

Iliriana Hysa-Bela, e-mail adresa: Iliriana.Hysa.Bela@rks-gov.net

  • Share