2142 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

KONSULTIME PUBLIKE

 

Me qëllim të përmirësimit të nivelit të transparencës dhe duke konsideruar të rëndësishëm kontributin e secilit-ës, Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Kosovës, i fton palët e interesit: Profesionistët, Odat Ekonomike dhe Ndërmarrjet, që të paraqesin propozimet, komentet apo rekomandimet e tyre në Projekt Udhëzimet Administrative, si në vijim:

Titulli

Data

Afati

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR DISA KATEGORI MARRËVESHJESH SPECIALIZIMI

29.11.2023

19.12.2023

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR DISA KATEGORI TË MARRËVESHJEVE PËR KËRKIM DHE ZHVILLIM

29.11.2023

19.12.2023

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR PËRJASHTIMIN GRUPOR TË KATEGORIVE TË MARRËVESHJEVE VERTIKALE NË SEKTORIN E AUTOMJETEVE MOTORIKE

29.11.2023

19.12.2023

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJËN E LEGJITIMACIONIT

29.11.2023

19.12.2023

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR PËRJASHTIMIN E DOKUMENTEVE NË KONTROLLIN PAPARALAJMRIM

29.11.2023

19.12.2023

PROJEKT UDHËZUESI PËR MENAXHIMIN E INFORMACIONIT QË PËRMBAJNË SEKRETET TREGTARE

29.11.2023

19.12.2023

 

Propozimet, komentet apo rekomandimet, mund të dërgohen në e-mail adresën: info.konkurrenca@rks-gov.net

Zyrtari përgjegjës për konsultim me publikun:

Enis Shatri, e-mail adresa: Enis.Shatri@rks-gov.net  dhe

Iliriana Hysa-Bela, e-mail adresa: Iliriana.Hysa.Bela@rks-gov.net

 

  • Share