2073 - Lajmi_single | Autoriteti Kosovar i Konkurrences

Konsultimet Publike

Me qëllim të përmirësimit të nivelit të transparencës dhe duke konsideruar të rëndësishëm kontributin e secilit-ës, Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Kosovës, i fton palët e interesit: Profesionistët, Odat Ekonomike dhe Ndërmarrjet, që të paraqesin propozimet, komentet apo rekomandimet e tyre në Projekt Udhëzimet Administrative, si në vijim:

Titulli

Data

Afati

 

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR PROCEDURËN E PARASHTRIMIT TË KËRKESAVE PËR LEJIMIN E PËRQENDRIMIT DHE KRITERET PËR KONSTATIMIN E PËRQENDRIMIT

26-06-2023

17-07-2023

 

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV MBI KRITERET PËR SHQIPTIMIN E GJOBAVE

26-06-2023

17-07-2023

 

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR PËRCAKTIMIN E  PROCEDURËS DHE KRITEREVE PËR LIRIM OSE ZVOGËLIM TË GJOBËS

26-06-2023

17-07-2023

 

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR PËRCAKTIMIN E TREGUT PËRKATËS

26-06-2023

17-07-2023

 

PROJEKT FORMULARI I THJESHTUAR I NJOFTIMIT TË PËRQENDRIMEVE

26-06-2023

17-07-2023

 

 

DOKUMENT KONSULTIMI PËR PROJEKT FORMULARIN E THJESHTUAR TË NJOFTIMIT TË PËRQENDRIMEVE

DOKUMENT KONSULTIMI PËR PROJEKT UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MBI KRITERET PËR SHQIPTIMIN E GJOBAVE 

DOKUMENT KONSULTIMI PËR PROJEKT UDHËZIMIN ADMINISTRATIV PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS DHE KRITEREVE PËR LIRIM OSE ZVOGËLIM TË GJOBËS

DOKUMENT KONSULTIMI PËR PROJEKT UDHËZIMIN ADMINISTRATIV PËR PËRCAKTIMIN E TREGUT PËRKATËS

DOKUMENT KONSULTIMI PËR PROJEKT UDHËZIMIN ADMINISTRATIV PËR PROCEDURËN E PARASHTRIMIT TË KËRKESAVE PËR LEJIMIN E PËRQENDRIMIT DHE KRITERET PËR KONSTATIMIN E PËRQENDRIMIT

 

Propozimet, komentet apo rekomandimet, mund të dërgohen në e-mail adresën: info.konkurrenca@rks-gov.net

Zyrtari përgjegjës për konsultim me publikun: Enis Shatri, e-mail adresa: enis.shatri@rks-gov.net

  • Share