RRETH NESH

AutoritetiKosovar i Konkurrencës është themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me datë: 07. Nëntor, 2008, dhe bazohet në Ligjin për Konkurrencën Nr. 2004/36. AutoritetiKosovar i Konkurrencës është organ i pavarur dhe ka përgjegjësinë dhe autoritetin për zbatimin e këtijligji dhe promovimit të konkurrencës ndërmjet ndërmarrjeve dhe mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës përbëhet prej 5 anëtarëve, kryetarit të Komisionit dhe 4 komisionerëve të cilët i emëron Kuvendi i Republikës së Kosovës.

 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...