Misioni

Ligji për Konkurrencën 2004/36 ka përqëllim të siguroj zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë se tregut te Kosovës duke ndaluar veprimet qe kufizojnë, shtypin ose çrregullojnë konkurrencën. Ky ligj vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës:

  • Abuzimin me pozitën dominuese;
  • Marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe
  • Bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve,

Krijimi i konkurrencës së lirë dhe mbrojtja e saj janë një segment vital për ekzistimin e ekonomisë së të tregut dhe se konkurrenca zënë vend të rëndësishëm në politikat ekonomike. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit dhe bizneseve, me synimin final që tregu të gjeneroje zhvillimin.

 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...