Shaqir Morina - Anëtar i Komisionit, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

Shaqir

Morina

Datëlindja: 01.05.1958

Vendbanimi: Reshtan, Suharekë

Nr. i tel: 044 184 095

Email: Shaqir.Morina@rks-gov.net

Ka kryer studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës dhe ka diplomuar në vitin 1984.

Nga viti 1985 ka punuar në Ndërmarrjen Bujqësore Industriale "SUHAREKA" në Suharekë. Në të cilën ndërmarrje ka punuar deri në vitin 2007, me që ndërmarrja është privatizuar.

Gjatë karrierës, përveç angazhimeve profesionale ka kryer edhe aktivitete të ndryshme:

1. Nga viti 1991 ka qenë Kryetar i Këshillit të Financimit në Komunën e Suharekës.

2. Këshilltar në Kuvendin Komunal të Suharekës nga viti 2000 deri më 2002.

3. Drejtor i Drejtorisë së Inspekcionit në Komunën e Suharekës nga viti 2008 deri më 2010.

Me propozim të Qeverisë së Kosovës, Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën plenare të mbajtur me datën 09.06.2016 e ka emëruar për anëtarë të Komisionit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës. Pozitë të cilën aktualisht e mban.

 

Përqendrimet

KREU V PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE Neni 13 Nocioni i Përqendrimit 1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm...

Pozita Dominuese

“Pozitë dominuese" është pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga...